E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
 
तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर महानगरपालिका पोट निवडणूक - 2018  प्रभाग क्र 32 - मतदान केंद्राबाबतचा तपशिल
 
 
अहमदनगर महानगरपालिका पोट निवडणूक एप्रिल 2018- प्रभाग क्र 34 () निहाय प्रारुप मतदार यादी
 
 
अहमदनगर महानगरपालिका पोट निवडणूक एप्रिल 2018- प्रभाग क्र 32 () निहाय प्रारुप मतदार यादी
 
 
225 अहमदनगर शहर विधानसभा मतदार संघातील मतदारांची नांवे वगळणी बाबतची यादी.
 
 
विशेष संक्षिप्‍त पुनरिक्षण कार्यक्रमाचा कालावधी दि 1 डिसेंबर 2017 ते 15  डिसेंबर 2017
 
 
विशेष संक्षिप्‍त पुनरिक्षण कार्यक्रमाचा कालावधी दि 15 नोव्‍हेंबर 2017 ते 30 नोव्‍हेंबर 2017
 
 
आगामी सन 2018 मध्‍ये होणा-या अहमदनगर महानगरपालिकेच्‍या सार्वत्रिक निवडण्‍ूकीचे अनुषंगाने
संक्षिप्‍त विशेष पुनरिक्षण कार्यक्रम मतदार यादी शुधदीकरण कार्यक्रमाबाबत