E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
-निविदा मुदतवाढ
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
शहरातील बेघरांना निवारा देखभाल व व्‍यवस्‍थापन कणेयासाठी निविदा क्र
2065  बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 2060  ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 2059  ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
विविध लेखाशिर्षका अंतर्गत सन  2019 2020 अंतर्गत कामांची जाहिर निविदा
टेडर नोटीस
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2060
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2059
 
निविदा क्र1950 मधील अटी शर्ती प्रमाणे कागदपत्रांची पुर्तता केलेबाबत
 
जाहिर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2019
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2018
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2017
 
जाहिर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2016 
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2015
 
विविध लेखाशिर्षका अंतर्गत सन  2018 2019 अंतर्गत विविध विकास कामांची 
जाहिर निविदा (पेटी पध्‍दतीने ) मागविणे बाबत  
 
फेर निविदा क्र 2014  जाहिर फेर टेंडर नोटीस
 
फेर निविदा क्र 1984  ची द्वितीय वेळ मुदतवाढ सुचना
 
जाहिर नोटीस क्र 3 सन 2018 2019 ची निविदा द्वितीय मुदतवाढ सुचना 
 
जाहिर निवीदा नोटीस क्र 3 सन 2018 -2019 ची विक्रीस प्रथम मुदत वाढ
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 1984 
 
निविदा क्र 1965  ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 1966  ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 1967  ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना
Next Page >>