E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
-निविदा मुदतवाढ
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध
फॉरमॅट
 
निविदा क्र 1665  ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 1643   ची जाहिर टेंडर नोटीस
 
निविदा क्र 1642   ची जाहिर टेंडर नोटीस
 
निविदा क्र 1604   ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 1568   ची जाहिर टेंडर नोटीस
 
निविदा क्र 1567   ची जाहिर टेंडर नोटीस
 
निविदा क्र 1566   ची जाहिर टेंडर नोटीस
 
निविदा क्र 1553  ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
दि 09/05/2017 रोजी अमृत अभियानाअंतर्गत पाणी पुरवठा विषयक स्‍थापत्‍य कामाची 
निविदा क्र 1520  ची निवीदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त
 
निविदा क्र 1436  ची जाहिर टेंडर नोटीस
 
निविदा क्र 1425  ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
दि 04/08/2016 रोजी मा.उपायुक्‍त कर अहमदनगर महानगरपालिका यांचे दालनात सपन्‍न
निवीदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त
 
दि16/06/2016 रोजी मा.उपायुक्‍त कर अहमदनगर महानगरपालिका यांचे दालनात सपन्‍न
निवीदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त
 
निविदा क्र 1050  ची दुसरी मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 1047, 1048  1049  ची तृतीय मुदतवाढ बाबतची सुचना