E-Mail :   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
-निविदा मुदतवाढ
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध
फॉरमॅट
 
दि 09/05/2017 रोजी अमृत अभियानाअंतर्गत पाणी पुरवठा विषयक स्‍थापत्‍य कामाची 
निविदा क्र 1520  ची निवीदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त
 
निविदा क्र 1436  ची जाहिर टेंडर नोटीस
 
निविदा क्र 1425  ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
दि 04/08/2016 रोजी मा.उपायुक्‍त कर अहमदनगर महानगरपालिका यांचे दालनात सपन्‍न
निवीदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त
 
दि16/06/2016 रोजी मा.उपायुक्‍त कर अहमदनगर महानगरपालिका यांचे दालनात सपन्‍न
निवीदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त
 
निविदा क्र 1050  ची दुसरी मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 1047, 1048  1049  ची तृतीय मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 1050  ची प्रथम मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 1045, 1047, 1048  1049  ची प्रथम मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 1009, 1012  ते 1013,1015 ते 1017  सन 2015-16 ची पाचवी मुदतवाढ
बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 910, 921 923 सन 2015-16 ची दुसरी मुदतवाढ बाबतची सुचना