E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
-निविदा मुदतवाढ
 
शहरातील बेघरांना निवारा देखभाल व्‍यवस्‍थापन कणेयासाठी निविदा क्र
2065  बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 2060  ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
निविदा क्र 2059  ची प्रथम वेळ मुदतवाढ बाबतची सुचना
 
विविध लेखाशिर्षका अंतर्गत सन  2019 2020 अंतर्गत कामांची जाहिर निविदा
टेडर नोटीस
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2060
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2059
 
निविदा क्र1950 मधील अटी शर्ती प्रमाणे कागदपत्रांची पुर्तता केलेबाबत
 
जाहिर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2019
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2018
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2017
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
जाहिर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2096
 
जाहिर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2095
 
जाहिर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2094
 
फेर निविदा क्र 2088 ची प्रथम वेळ मुदतवाढ सुचना
 
घनकचरा विभाग जाहिर निविदा क्र 2
 
घनकचरा विभाग जाहिर निविदा क्र 1
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2088
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2087
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2074
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2073
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2072
 
जाहिर फेर टेंडर नोटीस निविदा क्र 2071