E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
 
तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
मतदान केंद्रातील फेरबदला बाबत तपशिल दर्शविणारा तक्‍ता
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 1 , 6 , 7
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 2 , 4 , 5
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 3 ,9, 10
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 8 , 11,12
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 13 , 14
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 15 , 16 , 17
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा
प्रभाग क्रंमाक  1 , 6 , 7
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा
प्रभाग क्रंमाक  2 , 4 , 5
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा
प्रभाग क्रंमाक  3 , 9 , 10
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा
प्रभाग क्रंमाक  8 , 11 , 12
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा
प्रभाग क्रंमाक  13 , 14
 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर सार्वत्रिक निवडणूक 2018
Next Page >>