E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
: स्थानिक संस्था कर भरणा करणे बाबत माहिती:
महानगरपालिकेने स्थानिक संस्था कराचा भरणा जमा करणेसाठी खालील बँका पदनिर्देशित बँका म्हणुन घोषित केलेल्या आहेत.
 
बँकेचे नांव
खाते क्रमांक
शाखा
 
बँक ऑफ महाराष्ट्र
60101328112
शहर हद्दीमधील सर्व शाखा
 
अँक्सिस बँक लि.
912020035772745
शहर हद्दीमधील सर्व शाखा
 
आय डी बी आय
0493102000007160
शहर हद्दीमधील सर्व शाखा
 
एच डी एफ सी
50200005489225
शहर हद्दीमधील सर्व शाखा
 
आय सी आय सी आय
037905003819
शहर हद्दीमधील सर्व शाखा
स्थानिक संस्था कराचा भरणा रोख अथवा धनादेश वा धनाकर्ष द्वारे करता येईल.
धनादेश वा धनाकर्ष द्वारे भरणा करावयाचा असल्यास "आयुक्त मनपा,अहमदनगर,स्था.सं.कर खाते"
या नावाने करावा.
व्यापा-यांना त्यांचा स्थानिक संस्था कर भरणा RTGS/NEFT द्वारे पुढील पध्दतीने करणेची सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली आहे. येथे क्‍लीक करणे