E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
प्रभाग क्र 18,23,24 मध्‍ये कामाबाबत सार्व बांधकाम नगर मनपा यांचे कडे सिलबंद कोटेशन
सादर करणे
 
 
विविध लेखाशिर्षका सन 2018-19 अंतर्गत विविध विकास कामांची जाहिर निविदा
 
 
प्रभाग क्र 19,21,23,30,29,27,32,34,27 मध्‍ये कामाबाबत सार्व बांधकाम नगर मनपा यांचे
कडे सिलबंद कोटेशन सादर करणे
 
 
प्रभाग क्र 26 मध्‍ये सहकार सभागृह जवळ डी सी बॅक समोर 300 एम एम व्‍यासाची आर सी
सी पाईप गटर करणे दि 27/08/2018 रोजी सार्व बांधकाम नगर मनपा यांचे कडे सिलबंद
कोटेशन सादर करणे बाबत
  PDF
 
 
प्रभाग क्र 26 मध्‍ये गुलशन बंगला ते जावेद हबीब सलुन पर्यंत 300 एम एम व्‍यासाची आर सी
सी पाईप गटर करणे दि 23/08/2018 रोजी सार्व बांधकाम नगर मनपा यांचे कडे सिलबंद
कोटेशन सादर करणे बाबत
 
 
प्रभाग क्र 23 मध्‍ये भोपळेगल्‍ली पडोळे घर ते मेन लाईन पर्यंत 250 एम एम व्‍यासाची आर सी
सी पाईप गटर व कॉक्रीटीकरण करणे दि 23/08/2018 रोजी सार्व बांधकाम नगर मनपा यांचे
कडे सिलबंद कोटेशन सादर करणे बाबत
 
 
प्रभाग क्र 24 मध्‍ये मदवशा पिर ते केवळ हॉस्‍पीटल पर्यंत 300 एम एम व्‍यासाची आर सी सी
पाईप गटरव कॉक्रीटीकरण करणे दि 23/08/2018 रोजी सार्व बांधकाम नगर मनपा यांचे कडे
सिलबंद कोटेशन सादर करणे बाबत
 
 
अमृत योजना अभियान अहमदनगर शहराच्‍या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्‍प सन 2015-2016 फेर
निविदा क्र 2 निवीदा क्र 1593 दि 11/10/2017  रोजी आयोजित निविदा पुर्व बैठकीचे
इतिवृत्‍त्‍ा
 
 
विघुत विभागासाठी एल डी विषयक कामाची निवीदा क्र 1551 दि 29/06/2017 रोजी
आयोजित निविदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त्‍ा
 
 
अमृत योजना अभियानाअंतर्गत विषयक कामाची निवीदा क्र 1546 दि 22/06/2017  रोजी
आयोजित निविदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त्‍ा
 
 
अहमदनगर महानगरपालिकेच्‍या 14 व्‍या वित्‍त आयोगातील कामा करीता दि 02/03/2017 रोजी
शहर अभियंता नगर मनपा यांचे कडे सिलबंद लिफाफा सादर करणे बाबत
 
 
अमृत योजना अभियानाअंतर्गत पाणी पुरवठा विषयक कामाची निवीदा क्र 1417 दि
28/07/2016  रोजी आयोजित निविदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त्‍ा