E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
कोटेशन दर पत्रक
Next Page >>
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
26/12/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
26/12/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका साप्रवि /निवडणूक विभागा करीता होडींग लोखंडी फ्रेमसह तयार
करुन देणेबाबत मालाची आवश्‍यकता आहे
26/11/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका साप्रवि /निवडणूक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
26/11/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका साप्रवि /निवडणूक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
17/11/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका  CCTV कॅमेरे बाबत जाहिर टेंडर नोटीस
16/11/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका साप्रवि /निवडणूक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
12/11/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका निवडणूक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
05/11/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे
23/08/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे
23/08/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर स्‍टॉक करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
06/08/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा.महापौर कार्यालय करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
06/08/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा.उपमहापौर कार्यालय करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
06/08/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
01/08/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका मुख्‍य प्रशासकीय इमारतीत संगणक विभागाचे सुचनेनुसार साहित्‍य
प्रूरवठाा करुन कॅमेरे कार्यानिवत करुन देणे बाबत
01/08/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका आस्‍थापना सुचिवर कार्यरत कायम कर्मचारी यांचे ओळखपत्र
बनविणे करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
26/07/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा.विरोधी पक्षनेता कार्यालय करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
20/07/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे
17/07/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
17/07/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे
22/06/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका जन्‍म मृत्‍यू नोंदणी विभाग मालाची आवश्‍यकता आहे
12/06/2018