E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
कोटेशन दर पत्रक
Next Page >>
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभाग (मुख्‍य इमारती मधील सर्व्‍हर रुम करीता )
मालाची आवश्‍यकता आहे
26/06/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
30/05/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र 1 सावेडी करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
27/05/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
27/05/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
27/05/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
27/05/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर स्‍टॉक करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
20/05/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर स्‍टॉक करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
20/05/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षा करिता प्रिंटर दुरुस्‍तीकामी व टोनर
रिफिलिंग करणेकामी कोटेशन दरपत्रके मागविणे बाबत
01/04/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका आस्‍थापना विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
01/04/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका अनाधिकृत बांधकाम नियंत्रण व अतिक्रमण निर्मुलन विभाग व
आस्‍थापना विभाग करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
23/03/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
23/03/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
23/03/2019