E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
कोटेशन दर पत्रक
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा  मालाची आवश्‍यकता आहे
11/06/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे
 
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे
08/06/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा  मालाची आवश्‍यकता आहे
02/05/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा  मालाची आवश्‍यकता आहे
09/04/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
09/04/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका सन 2018-2019 या आर्थिक वर्षा करीता प्रिंटर दुरुस्‍तीकामी दर
टोनर रिफिंलिंग करणे कामी दरपत्रके मागविणे बाबत
09/04/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा विभागा  करीता मालाची
आवश्‍यकता आहे
12/03/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका शाळे करिता मालाची आवश्‍यकता आहे
12/03/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा  मालाची आवश्‍यकता आहे
23/02/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे
10/01/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा विभागा  करीता मालाची
आवश्‍यकता आहे
21/12/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा विभागा  करीता मालाची
आवश्‍यकता आहे
21/12/2017