E-Mail :   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
कोटेशन दर पत्रक
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
28/06/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र 1 सावेडी करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
23/06/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै. बा.दे.दवाखान्‍या करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
23/06/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै. बा.दे.दवाखान्‍या व सुतिका गृहा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
23/06/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
07/04/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिका  इलेक्‍ट्रीक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
06/03/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
09/03/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वजनिक बांधकाम करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
09/03/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिका रक्‍तपेढी करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
13/02/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
31/02/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर स्‍टॉक करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
03/02/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिका उद्यान विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
06/02/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिका उद्यान विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
06/02/2016