E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
कोटेशन दर पत्रक
 
अहमदनगर महानगरपालिका अतिक्रमण निर्मुलन विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे
28/02/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर स्‍टॉक करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
28/02/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका नविन प्रशासकीय इमारतमध्‍ये MATRIX कंपनीचे 84 लाईन असलेली
FPBX सिस्‍टीम पुरवठा करुन देणे बाबत
22/02/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे
11/02/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
11/02/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
07/02/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा विभागा मालाची आवश्‍यकता आहे
07/02/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
26/12/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
26/12/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका साप्रवि /निवडणूक विभागा करीता होडींग लोखंडी फ्रेमसह तयार
करुन देणेबाबत मालाची आवश्‍यकता आहे
26/11/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका साप्रवि /निवडणूक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
26/11/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका साप्रवि /निवडणूक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
17/11/2018
 
अहमदनगर महानगरपालिका  CCTV कॅमेरे बाबत जाहिर टेंडर नोटीस
16/11/2018
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर स्‍टॉक करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
20/05/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर स्‍टॉक करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
20/05/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षा करिता प्रिंटर दुरुस्‍तीकामी व टोनर
रिफिलिंग करणेकामी कोटेशन दरपत्रके मागविणे बाबत
01/04/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका आस्‍थापना विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
01/04/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका अनाधिकृत बांधकाम नियंत्रण व अतिक्रमण निर्मुलन विभाग व
आस्‍थापना विभाग करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
23/03/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
23/03/2019
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै.बा.दे.दवाखाना सुतिका गृहा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
23/03/2019