E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
अनाधिकृत बांधकाम नियंत्रण अतिक्रमण निर्मुलन विभाग
 
जनहित याचिका क्र 155/2011 अन्‍वये मा.न्‍यायालयाच्‍या निर्देशानुसार " जाहिर प्रगटन "
 
 
जनहित याचिका क्र 155/2011 मधील कोर्टाचे निर्देशा नुसार एस एम एस द्वारे तक्ररी
केलेली  कार्यवाही बाबतची माहिती

 
दि 20/11/2015 श्रीराम चौक पाईपलाईन रोड, येथील सिटीलॉन या मंगल कार्यालयाचा
हटविण्‍यात आलेल्‍या फ्लेक्‍स बोर्ड
 
 
जनहित याचिका क्र 155/2011 मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने वेळोवेळी  दिलेल्‍या आदेशा
बाबत केलेल्‍या कार्यवाही बाबतची माहिती दि 31 जानेवारी 2016 अखेर