E-Mail :   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर महानगरपालिकेच्‍या 14 व्‍या वित्‍त आयोगातील कामा करीता दि
02/03/2017 रोजी शहर अभियंता नगर मनपा यांचे कडे सिलबंद लिफाफा सादर
करणे बाबत
 
 
अमृत योजना अभियानाअंतर्गत पाणी पुरवठा विषयक कामाची निवीदा क्र
1417 दि 28/07/2016  रोजी आयोजित निविदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त्‍ा
 
 
मा उपायुक्‍त कर यांचे दालनात दि 01/07/2016  रोजी आयोजित निविदा पुर्व
बैठकीचे इतिवृत्‍त्‍ा
 
 
वार्षिक निविदा बाबत मा उपायुक्‍त कर यांचे दालनात दि 11/04/2016  रोजी
आयोजित निविदा पुर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त्‍ा
 
 
देहरे रेल्‍वे भुयारी मार्गातील बाधीत जलवाहिन्‍यां स्‍थालांतरीत करणे निविदा पुर्व
बैठक दि 25/02/2016  रोजी झाली असून सदरच्‍या बैठकीचे इतिवृत्‍त्‍ा
 
 
निविदा पुर्व बैठक दि 19/11/2015  रोजी झाली असून सदरच्‍या बैठकीचे इतिवृत्‍त्‍ा
 
 
अहमदनगर महानगरपालिका हद्यीतील रस्‍त्‍यावर ऑप्‍टीकल फायबर केबल
टाकण्‍यासाठी करण्‍यात येणारे खोदाई बाबत
 
 
शहर बससेवा सुरु करणे कामीची निविदा क्र 719 दि 31/07/2014  रोजी
झालेल्‍या निविदा पूर्व बैठकीचे इतिवृत्‍त्‍ा
 
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यारंभ आदेश