E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे
नेमणुकी बाबत- शुध्‍दीपत्रक
 
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे
नेमणुकी बाबत
10/01/2020
 
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान
(DAY-NULM) विभाग मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी भरती प्रक्रिया
27/11/2019
 
अहमदनगर मनपा मा प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत शहररस्‍तरीय तांत्रिक कक्ष
स्‍थापने करीता करारबध्‍द पध्‍दतीने 12 महिन्‍याच्‍या कालावधीमध्‍ये मासिक वेतनावर थेट
मुलाखतीद्वारे नेमुणकी बाबत
12/09/2017
 
अहमदनगर मनपा मा प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत शहररस्‍तरीय तांत्रिक कक्ष
स्‍थापने करीता करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमुणकी बाबत
23/08/2017
 
पहिली मुदतवाढ अहमदनगर मनपाकरिता प्रत्‍येकी 3 जणांचा समावेश असलेला 3
वर्षाच्‍या कालावधीसाठी पॅनल नेमावयाचा आहे.
10/08/2017
 
अहमदनगर मनपाकरिता प्रत्‍येकी 3 जणांचा समावेश असलेला 3 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी
पॅनल नेमावयाचा आहे.
 
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील फायर फायटर विभाग अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता
मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती कोटेशन दरपत्रके
07/03/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील पाणी पुरवठा विभाग अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता
मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती
31/05/2016
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील मोटार व्‍हेईकल विभाग वेल्‍डर पद करीता मानधानावर
करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍तीसाठी 29/2/2016 रोजी झाल्‍याने सदरच्‍या
मुलाखती दि 2/3/2016 रोजी दपारी 1.00 वा.
 
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील मोटार व्‍हेईकल विभाग वेल्‍डर पद करीता मानधानावर
करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती
29/02/2016
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना अत्‍यावश्‍यक
सेवेकरीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती
20/02/2016