E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर मनपा मा प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत शहररस्‍तरीय
तांत्रिक कक्ष स्‍थापने करीता करारबध्‍द पध्‍दतीने 12 महिन्‍याच्‍या कालावधीमध्‍ये
मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमुणकी बाबत
12/09/2017
 
अहमदनगर मनपा मा प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत शहररस्‍तरीय
तांत्रिक कक्ष स्‍थापने करीता करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट
मुलाखतीद्वारे नेमुणकी बाबत
23/08/2017
 
पहिली मुदतवाढ अहमदनगर मनपाकरिता प्रत्‍येकी 3 जणांचा समावेश असलेला
3 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी पॅनल नेमावयाचा आहे.
10/08/2017
 
अहमदनगर मनपाकरिता प्रत्‍येकी 3 जणांचा समावेश असलेला 3 वर्षाच्‍या
कालावधीसाठी पॅनल नेमावयाचा आहे.
 
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील फायर फायटर विभाग अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता
मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती कोटेशन दरपत्रके
07/03/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील पाणी पुरवठा विभाग अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता
मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती
31/05/2016
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील मोटार व्‍हेईकल विभाग वेल्‍डर पद करीता
मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍तीसाठी 29/2/2016 रोजी
न झाल्‍याने सदरच्‍या मुलाखती दि 2/3/2016 रोजी दपारी 1.00 वा. 
 
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील मोटार व्‍हेईकल विभाग वेल्‍डर पद करीता
मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती
29/02/2016
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना
अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात
नियुक्‍ती
20/02/2016