E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
अनाधिकृत बांधकाम नियंत्रण अतिक्रमण निर्मुलन विभाग
 
जनहित याचिका क्र 155/2011 अन्‍वये मा.न्‍यायालयाच्‍या निर्देशानुसार मनपा हददीतील
व खाजगी होर्डीग्‍ज बोर्ड माहिती
 
 
जनहित याचिका क्र 155/2011 अन्‍वये मा.न्‍यायालयाच्‍या निर्देशानुसार मनपाची तक्रार
निवारण यंत्रणेची माहिती  
 
 
जनहित याचिका क्र 155/2011 अन्‍वये मा.न्‍यायालयाच्‍या निर्देशानुसार अंमलबजावणी
बाबत 
 
 
महाराष्‍ट्र प्रादेशिक 1966 कलम 52,53 अन्‍वये केलेल्‍या अनाधिकृत बांधकामावर नोटीस
गुन्‍हे दाखल बाबतची माहिती.
 
 
महाराष्‍ट्र प्रादेशिक 1966 कलम 52,53 अन्‍वये केलेल्‍या अनाधिकृत बांधकामावर नोटीस
गुन्‍हे दाखल माहिती- बुरुडगाव विभाग
 
 
जनहित याचिका क्र 155/2011 अन्‍वये मा.न्‍यायालयाच्‍या निर्देशानुसार " जाहिर प्रगटन "
 
 
जनहित याचिका क्र 155/2011 मधील कोर्टाचे निर्देशा नुसार एस एम एस द्वारे तक्ररी
केलेली  कार्यवाही बाबतची माहिती

 
दि 20/11/2015 श्रीराम चौक पाईपलाईन रोड, येथील सिटीलॉन या मंगल कार्यालयाचा
हटविण्‍यात आलेल्‍या फ्लेक्‍स बोर्ड
 
 
जनहित याचिका क्र 155/2011 मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने वेळोवेळी  दिलेल्‍या आदेशा
बाबत केलेल्‍या कार्यवाही बाबतची माहिती दि 31 जानेवारी 2016 अखेर