For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
  E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विळद पंपिंग स्‍टेशन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
20/03/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिकेस सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षा करीता टोनर रिफिलिंग व प्रिटर दुरुस्‍ती कामी
आवश्‍यकता आहे
20/03/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा.दे.दवाखान्‍या विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
08/03/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागा कोटेशन नोटीस प्र क्र 8 मधील नालेगाव वारुळाचा मारुती
मंदीर
02/03/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर विभाग कार्यालयाकडील कागदपत्रांच्‍या झेरॉक्‍स साठी वार्षिक दर
आवश्‍यकता आहे
27/02/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
19/01/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा.आयुक्‍त साहेब यांचे कक्षामध्‍ये करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
19/01/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा.आयुक्‍त साहेब यांचे कक्षामध्‍ये करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
19/01/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका नगररचना विभागातील फाईल दस्‍त/ रेकॉर्ड स्‍क्‍ॅनिंग करणेबाबत
11/01/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा अंतर्गत विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
06/01/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा अंतर्गत विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
05/01/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग क्र 8 मधील बागरोजा हाडको येथील चौका करीता मालाची आवश्‍यकता
आहे
05/01/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा फेज 2 विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
27/12/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा अंतर्गत विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
26/12/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका रेकॉर्ड विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
26/12/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा.दे.दवाखान्‍या विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
26/12/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका नगररचना विभागातील फाईल दस्‍त/ रेकॉर्ड स्‍क्‍ॅनिंग करणेबाबत
05/12/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा.मुख्‍य लेखापरिक्षक मा.मुख्‍य लेखाधिकारी  विभागा करीता मालाची
आवश्‍यकता आहे
29/11/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका सामान्‍य प्रशासन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
29/11/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
25/11/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा.दे.दवाखान्‍या विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
23/11/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका उद्यान विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
31/10/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका उद्यान विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
31/10/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
07/09/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
05/09/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विळद पंपिग स्‍टेशन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
05/09/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
10/08/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे.
10/08/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका माहिती सुविधा केंद्र विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे.
10/08/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा महापौर कार्यालयातील बाथरुम अॅन्‍टी चेंबर मधील दुरुस्‍ती करीता
10/08/2022
 
वॉर्ड क्र 12 मधील उज्‍वल कॉम्‍प्‍लेक्‍स, जुने बसस्‍थानक येथे 110 व्‍यवासाची पाईप लाईन बाबत
05/08/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिकेच्‍या मुख्‍य इमारतीच्‍या प्रवेशद्राराजवळ एइ ई डी लायटींग करीता मालाची
आवश्‍यकता आहे
05/08/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा महापौर कार्यालया करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
28/07/2022
 
स्‍वातंत्र्याचा अमृत महोत्‍सव अंतर्गत हर घर तिरंगा उपक्रम राबविण्‍यासाठी लोगो खरेदी बाबत
25/07/2022
 
वॉर्ड क्र 10 मधील भारस्‍कर कॉलनी अंतर्गत भागात 110 व्‍यवासाची पाईप लाईन बाबत
27/07/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका प्रसिध्‍दी विभाग सन 2022 - 2023 आर्थीक वर्षा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
26/07/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
25/07/2022
 
स्‍वातंत्र्याचा अमृत महोत्‍सव अंतर्गत हर घर तिरंगा उपक्रम राबविण्‍यासाठी राष्‍ट्रध्‍वज खरेदी बाबत
25/07/2022
कोटेशन दर पत्रक
Next Page >>