For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
  E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर महानगरपालिका रक्‍तपेढी विभागातील लॅब टॉप कंपनीचे 1 ब्‍लड Tesonoc कंपनीचे 3 रेफ्रिजेरेटर
मालाची आवश्‍यकता आहे
 
 
मुळा नगर पंपींग स्टेशनचे नादुरुस्त CT दुरुस्त करणे बाबत.
14/03/2024
 
अहमदनगर महानगरपालिका अकौंट विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
07/03/2024
 
अहमदनगर महानगरपालिका महाराष्‍ट्र लोसेवा हक्‍क अधिनियमान्‍वये पुरविल्‍या जाणा-या लोकसेवांबाबतचे
फलकाबाबत
18/12/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका वसंत टेकडी पंपीग स्‍टेशन येथील करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
07/12/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका आर टी पाण्‍याची टाकी जवळ करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
07/12/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका प्रसिध्‍दी विभागा करीता सन 2023-2024 या वर्षाकरीता विविध कार्यक्रम छाय‍चित्रे
06/12/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका प्रसिध्‍दी विभागा करीता सन 2023-2024 या वर्षाकरीता विविध कार्यक्रम छायचित्रण
06/12/2023
कोटेशन दर पत्रक
Next Page >>