For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
  E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर येथील सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यालयातील अनुदान वाटपाच्या कार्यक्रमाची कार्यपध्दती या वर्षासाठी प्रकाशीत करणे
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यालयातील अनुदान
वाटपाच्या कार्यक्रमाची कार्यपध्द
 
 
दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्‍यांची यादी 1
 
 
दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्‍यांची यादी 2
 
 
दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्‍यांची यादी 3