E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध
फॉरमॅट
 
साहित्‍यरत्‍न लोकशाहीर अण्‍णाभाउ साठे नागरी वस्‍ती सुधार योजना अंतर्गत सन 2022 2023  जाहिर नोटीस क्र 2/38 ते 2/39
विकास कामाची जाहिर निविदा
 
नागरी दलितेतर वस्‍ती सुधार योजना अंतर्गत सन 2022 2023  जाहिर नोटीस क्र 1/1 ते 1/37 विकास कामाची जाहिर निविदा
 
सन 2021 2022  जाहिर नोटीस क्र 46/119 लिफाफा पध्‍दतीने मागविणे कामाची जाहिर निविदा
 
सन 2021 2022  जाहिर नोटीस क्र 44/114 44 /115  कामाची जाहिर निविदा
 
पाणी पुरवठा योजना सुधारणा कामे  सन 2021 2022  जाहिर नोटीस क्र 08 विकास कामाची जाहिर निविदा
 
सन 2021 2022  जाहिर नोटीस क्र 45 मधील निविदा क्र 116 ते 118 कामाची जाहिर निविदा
 
विकासभार निधीतून  सन 2021 2022  जाहिर नोटीस क्र 14 विकास कामाची जाहिर निविदा
 
नगरसेवक प्रभाग स्‍वेच्‍छ  निधीतून  सन 2021 2022  जाहिर नोटीस क्र 35/92 विकास कामाची जाहिर निविदा
 
विकासभार  निधीतून  सन 2021 2022  जाहिर नोटीस क्र 37/96 विकास कामाची जाहिर निविदा
 
केंद्र शासन अमृत अभियान सन 2016 2017 अतर्गत सन 2021 -22 जाहिर नोटीस क्र 37/95 विकास कामाची जाहिर निविदा
 
केंद्र शासन अमृत अभियान सन 2015 2016 अतर्गत सन 2021 -22 जाहिर नोटीस क्र 36/94 विकास कामाची जाहिर निविदा
 
महानगरपालिका निधीतून  सन 2021 2022  जाहिर नोटीस क्र 35 विकास कामाची जाहिर निविदा
 
महानगरपालिका निधीतून  सन 2021 2022 फेर जाहिर नोटीस क्र 1 मधील निविदा क्र 34 विकास कामाची जाहिर निविदा
 
महानगरपालिका निधीतून  सन 2021 2022 फेर जाहिर नोटीस क्र 2 मधील निविदा क्र 33 विकास कामाची जाहिर निविदा
 
महानगरपालिका निधीतून  सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 32 विकास कामाची जाहिर निविदा
 
महानगरपालिका निधीतून  सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 31/ 87 ते 88  विकास कामाची जाहिर निविदा
 
15 वा वित्‍त आयोगातुन प्राप्‍त निधीतून  सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 30/ 85 ते 86  विकास कामाची जाहिर निविदा
 
पाणी पुरवठा विभाग कोटेशन नोटीस - प्र क्र 1 मधील संत निरंकारी भवन ते जॉगिंग ट्रॅक ते अलोक अपार्ट.
 
मा आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम सन 2021 2022 अंत्रर्गत जाहिर नोटीस क्र 28/ 79 ते 81  विकास कामाची जाहिर निविदा
 
अहमदनगर महानगरपालिका फंड सन 2021 2022 अंत्रर्गत  02 जाहिर निविदा
 
अहमदनगर महानगरपालिका फंड सन 2021 2022 अंत्रर्गत  03 जाहिर निविदा
Next Page >>