E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध
फॉरमॅट
 
अतिरिक्‍त चटई क्षेत्र निर्देशांक पोटी प्रिमीयम रकमेतुन कामे करणे सन 2023 -2024 अंतर्गत जाहिर नोटीस क्र 23
 
अतिरिक्‍त चटई क्षेत्र निर्देशांक पोटी प्रिमीयम रकमेतुन कामे करणे सन 2023 -2024 अंतर्गत जाहिर नोटीस क्र 22
 
शहर सौंदर्यकरण सन 2023 -2024 अंतर्गत फेर जाहिर निविदा सुचना क्र 21/54 ते 58
 
रस्‍ते खोदाई फी मधुन रस्‍ते करणे/ दुरुस्‍ती  करणे सन 2023 -2024 अंतर्गत जाहिर नोटीस क्र 16/40 मधील 1 ली मुदतवाढ
 
सन 2023 -2024 अंतर्गत जाहिर निवीदा क्र 17/41/42 मधील
 
प्रकल्‍प अहवाल तयार करणे सन 2023 -2024 अंतर्गत जाहिर निवीदा क्र 17/41 मधील
 
रस्‍ते खोदाई फी मधुन रस्‍ते करणे/ दुरुस्‍ती  करणे सन 2023 -2024 अंतर्गत जाहिर नोटीस क्र 16/40 मधील 
 
अतिरिक्‍त चटई क्षेत्र निर्देशांक पोटी प्रिमीयम रकमेतुन कामे करणे सन 2023 -2024 अंतर्गत जाहिर नोटीस क्र 15/39
 
नगरसेवक स्वेच्छा निधी सन 2022 -2023 अंतर्गत 01 विकास कामाची फेर जाहिर निविदा मागविणेबाबत.
 
कै.बा.देशपांडे दवाखाना रक्‍तपेढी येथील वायरींग करणेबाबतची ऑफलाईन निवदा
 
मनपा फंड रकमेतुन कामे करणे सन 2023 -2024 अंतर्गत पाणी पुरवठा जाहिर नोटीस शहर पाणी पुरवठा योजनेवरील विळद पंपीग
स्‍टेशन
 
मनपा फंड रकमेतुन कामे करणे सन 2022 -2023 अंतर्गत जाहिर नोटीस क्र 45/138 मधील
Next Page >>