E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध
 
भोगवाटा दाखला मिळालेल्‍याची यादी 2022-23
 
बांधकाम परवाना नोंदणी 2022-23
 
बांधकाम परवाना नोंदणी
 
भोगवाटा दाखला मिळालेल्‍याची यादी
 
परवाना नोंदणी
 
अधिसुचना  दि 16 मार्च 2017 (NOTIFICATION )
 
राज्‍यातील महानगरपालिकांच्‍या मंजुर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्‍ये समावेशक आरक्षणाच्‍या
संदर्भात अंतिम मंजुरी
 
अधिसुचना (TDR_ NOTIFICATION )
 
राज्‍यातील महानगरपालिकांसाठी मंजुर केलेले विकास हक्‍क हस्‍तातरण (TDR )नियमावली
संदर्भात निर्गमित केलेले पुरक पत्र
 
अधिसुचना (TDR_ NOTIFICATION )
 
Development Control and Promotion Regulations for D Class Municipal Corporations
in Maharashtra
 
अधिनियमाचे कलम 68 (2 ) अन्‍वये अहमदनगर येथील नगर रचना योजना रद्य बाबत - अधिसुचना
 
सुचना ( NOTIFICATION )
 
दुसरी सुधारित मंजुर विकास योजना (Outer Municipal Limit 2 nd Revised ) 
 
शहर गावठाण  ( Inner  Limit Congested Area )
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर विकास परवाना / बांधकाम परवाना बाबत - जाहिर सुचना
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
नगररचना विभाग
Next Page >>