E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये पाणी पुरवठा, बांधकाम विभाग, नगररचना विभाग, विदुत विभागा साठी करारबध्‍द
पध्‍दतीने मासिक मानधनावर अटी व शर्ती प्रमाणे थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत
17/10/2022
 
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी निवड यादी अनुसुचित जाती प्रवर्ग व खुला प्रवर्ग
 
 
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी भरती प्रक्रिया
10/12/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये मोटार व्‍हे.साठी करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी
बाबत
10/08/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत
07/06/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये वैधकिय आरोग्‍य विभागाकडील कोव्‍हीड केंद्रसेंटर करिता मानधनावर (ताप्‍तुरत्‍या) स्‍वरुपात भरती
बाबत
27/04/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत- शुध्‍दीपत्रक
 
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत
10/01/2020
 
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी भरती प्रक्रिया
27/11/2019
 
अहमदनगर मनपा मा प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत शहररस्‍तरीय तांत्रिक कक्ष स्‍थापने करीता करारबध्‍द
पध्‍दतीने 12 महिन्‍याच्‍या कालावधीमध्‍ये मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमुणकी बाबत
12/09/2017
 
अहमदनगर मनपा मा प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत शहररस्‍तरीय तांत्रिक कक्ष स्‍थापने करीता करारबध्‍द
पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमुणकी बाबत
23/08/2017
 
पहिली मुदतवाढ अहमदनगर मनपाकरिता प्रत्‍येकी 3 जणांचा समावेश असलेला 3 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी पॅनल
नेमावयाचा आहे.
10/08/2017
 
अहमदनगर मनपाकरिता प्रत्‍येकी 3 जणांचा समावेश असलेला 3 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी पॅनल नेमावयाचा आहे.
 
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील फायर फायटर विभाग अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता मानधानावर करारा नुसार
तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती कोटेशन दरपत्रके
07/03/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील पाणी पुरवठा विभाग अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता मानधानावर करारा नुसार
तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती
31/05/2016