E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी निवड यादी अनुसुचित जाती प्रवर्ग व खुला प्रवर्ग
 
 
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी भरती प्रक्रिया
10/12/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये मोटार व्‍हे.साठी करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी
बाबत
10/08/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत
07/06/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये वैधकिय आरोग्‍य विभागाकडील कोव्‍हीड केंद्रसेंटर करिता मानधनावर (ताप्‍तुरत्‍या) स्‍वरुपात भरती
बाबत
27/04/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत- शुध्‍दीपत्रक
 
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत
10/01/2020
 
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी भरती प्रक्रिया
27/11/2019
 
अहमदनगर मनपा मा प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत शहररस्‍तरीय तांत्रिक कक्ष स्‍थापने करीता करारबध्‍द
पध्‍दतीने 12 महिन्‍याच्‍या कालावधीमध्‍ये मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमुणकी बाबत
12/09/2017
 
अहमदनगर मनपा मा प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत शहररस्‍तरीय तांत्रिक कक्ष स्‍थापने करीता करारबध्‍द
पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमुणकी बाबत
23/08/2017
 
पहिली मुदतवाढ अहमदनगर मनपाकरिता प्रत्‍येकी 3 जणांचा समावेश असलेला 3 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी पॅनल
नेमावयाचा आहे.
10/08/2017
 
अहमदनगर मनपाकरिता प्रत्‍येकी 3 जणांचा समावेश असलेला 3 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी पॅनल नेमावयाचा आहे.
 
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील फायर फायटर विभाग अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता मानधानावर करारा नुसार
तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती कोटेशन दरपत्रके
07/03/2017
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील पाणी पुरवठा विभाग अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता मानधानावर करारा नुसार
तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती
31/05/2016
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील मोटार व्‍हेईकल विभाग वेल्‍डर पद करीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या
स्‍वरुपात नियुक्‍तीसाठी 29/2/2016 रोजी झाल्‍याने सदरच्‍या मुलाखती दि 2/3/2016 रोजी दपारी 1.00 वा.
 
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील मोटार व्‍हेईकल विभाग वेल्‍डर पद करीता मानधानावर करारा नुसार तात्‍पुरत्‍या
स्‍वरुपात नियुक्‍ती
29/02/2016
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतील कै. बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना अत्‍यावश्‍यक सेवेकरीता मानधानावर करारा
नुसार तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती
20/02/2016