E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
सिव्‍हील इंजिनिअर,टाउन प्‍लॅनिंग स्‍पेशालिस्‍ट,एमआयएस स्‍पेशालिस्‍ट साठी करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक
मानधनावर िनयुक्‍ती करीता उमेदवारांच्‍या प्राप्‍त अर्जाच्‍या अनुषंगानेपात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी.
 
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये सिव्‍हील इंजिनिअर,टाउन प्‍लॅनिंग स्‍पेशालिस्‍ट,एमआयएस स्‍पेशालिस्‍ट साठी करारबध्‍द
पध्‍दतीने मासिक मानधनावर अटी शर्ती प्रमाणे थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत
09/01/2023
 
सेवानिवृत्‍त अधिकारी यांची मासिक परिश्रामिकावर करारबध्‍द पध्‍दतीने  अटी शर्ती प्रमाणे नेमणुकी बाबत
17/10/2022
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये पाणी पुरवठा, बांधकाम विभाग, नगररचना विभाग, विदुत विभागा साठी करारबध्‍द
पध्‍दतीने मासिक मानधनावर अटी शर्ती प्रमाणे थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत
17/10/2022
 
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी निवड यादी अनुसुचित जाती प्रवर्ग व खुला प्रवर्ग
 
 
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी भरती प्रक्रिया
10/12/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये मोटार व्‍हे.साठी करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी
बाबत
10/08/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत
07/06/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये वैधकिय आरोग्‍य विभागाकडील कोव्‍हीड केंद्रसेंटर करिता मानधनावर (ताप्‍तुरत्‍या) स्‍वरुपात भरती
बाबत
27/04/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत- शुध्‍दीपत्रक
 
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत
10/01/2020
 
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी भरती प्रक्रिया
27/11/2019