E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
राष्ट्रीय शहरी आरोग्‍य अभियान व 15 वित्‍त आयोगांतर्गत पॉलिक्लिनीक विशेषतज्ञांची करारबध्‍द पध्‍दतीने
मुलाखतीद्वारे उमेदवारांचे पद भरती
 
 
राष्ट्रीय शहरी आरोग्‍य अभियान व 15 वित्‍त आयोग कार्यक्रमांतर्गत करारबध्‍द पध्‍दतीने मुलाखतीद्वारे
उमेदवारांचे निवड
 
 
राष्ट्रीय शहरी आरोग्‍य अभियान व 15 वित्‍त आयोग कार्यक्रमांतर्गत निवड समिती मार्फत उमेदवारांचे निवड
यादी व प्रतीक्षा यादी.
 
 
आरोग्‍य विभाग, राष्ट्रीय आरोग्‍य अभियानाअंतर्गत 15 वित्‍त आयोग कंत्राटी पदभरतीची जाहिरात विहीत
नमुन्‍यात अर्ज तपशील
10/08/2023
 
आरोग्‍य विभाग, राष्ट्रीय आरोग्‍य अभियानाअंतर्गत कंत्राटी पदभरतीची जाहिरात विहीत नमुन्‍यात अर्ज तपशील
31/07/2023
 
मा.प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पद भरतीबाबत - करारबध्‍द पध्‍दतीने मुलाखतीद्वारे निवड यादी
 
 
आरोग्‍य विभाग, राष्ट्रीय आरोग्‍य अभियानाअंतर्गत कंत्राटी पदभरतीची जाहिरात विहीत नमुन्‍यात अर्ज तपशील
13/03/2023
 
सिव्‍हील इंजिनिअर,टाउन प्‍लॅनिंग स्‍पेशालिस्‍ट,एमआयएस स्‍पेशालिस्‍ट साठी करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक
मानधनावर िनयुक्‍ती करीता उमेदवारांच्‍या प्राप्‍त अर्जाच्‍या अनुषंगानेपात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी.
 
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये सिव्‍हील इंजिनिअर,टाउन प्‍लॅनिंग स्‍पेशालिस्‍ट,एमआयएस स्‍पेशालिस्‍ट साठी करारबध्‍द
पध्‍दतीने मासिक मानधनावर अटी शर्ती प्रमाणे थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत
09/01/2023
 
सेवानिवृत्‍त अधिकारी यांची मासिक परिश्रामिकावर करारबध्‍द पध्‍दतीने  अटी शर्ती प्रमाणे नेमणुकी बाबत
17/10/2022
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये पाणी पुरवठा, बांधकाम विभाग, नगररचना विभाग, विदुत विभागा साठी करारबध्‍द
पध्‍दतीने मासिक मानधनावर अटी शर्ती प्रमाणे थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत
17/10/2022
 
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी निवड यादी अनुसुचित जाती प्रवर्ग व खुला प्रवर्ग
 
 
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी भरती प्रक्रिया
10/12/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये मोटार व्‍हे.साठी करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी
बाबत
10/08/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत
07/06/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये वैधकिय आरोग्‍य विभागाकडील कोव्‍हीड केंद्रसेंटर करिता मानधनावर (ताप्‍तुरत्‍या) स्‍वरुपात भरती
बाबत
27/04/2021
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत- शुध्‍दीपत्रक
 
 
अहमदनगर मनपा मध्‍ये करारबध्‍द पध्‍दतीने मासिक वेतनावर थेट मुलाखतीद्वारे नेमणुकी बाबत
10/01/2020
 
अहमदनगर मनपा दिनदयाळ अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (DAY-NULM) विभाग
मानधन तत्‍वावरील समुदाय संघटक पदांसाठी भरती प्रक्रिया
27/11/2019