E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
-निविदा मुदतवाढ
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
फेर जाहिर नोटीस क्र 15/67 सन 2022 -2023 अंतर्गत कामाची टेंडर नोटीस
 
जाहिर नोटीस क्र 9/49 ते 52 सन 2022 -2023 अंतर्गत कामाची टेंडर नोटीस
 
जाहिर नोटीस क्र 7/47 सन 2022 -2023 अंतर्गत कामाची टेंडर नोटीस
 
जाहिर नोटीस क्र 7/46 सन 2022 -2023 अंतर्गत कामाची टेंडर नोटीस
 
विकास भार निधीतुन -जाहिर नोटीस क्र 5 सन 2022 -2023
 
फेरीवाला सर्वेक्षणाची प्रारुप यादी / मतदार यादी सुचना हरकती बाबत
 
प्र क्र 13 डायमंड बेकरी ते सबजेल गेट दरमयान घरापर्यंत 63 एम एम व्‍यासाची पी व्‍ही सी पाईप लाईन टाकणे
 
वॉर्ड क्र. 13 चौपाटी कारंजा मेन पाईप लाईन ते दत्‍त मंदिर ते विक्रांत तरुण मंडळ ते चौकर घर ते भगत घर
दरम्‍यान 110 एम एम व्‍यासाची HDPE पाईप लाईन टाकणे
 
मनपातील सावेडी स.नं.289 या ठिकाणी 20 K क्षमतेचाL Liquif Medical Oxygen Tank प्रकल्‍प कार्यानिवत करणे
 
नागरी दलित वस्‍ती सुधार योजना फेर निविदा क्र 1 सन 2022-2023
 
साहित्‍यरत्‍न लोकशाहीर अण्‍णाभाऊ साठे नागरी वस्‍ती सुधार योजना फेर निविदा क्र 1 सन 2022-2023
 
जाहिर निविदा क्र 740761 दीनदयाळ  अत्‍योदय योजना राष्‍टीय नागरी उपजिवीका अभियान
 
निविदा सुचना क्र 1 प्रसिघ्‍दी विभाग सन 21-22
 
घनकचरा व्‍यवस्‍थापन -निविदा जाहिरात क्र 6 सन 2020 -2021
 
घनकचरा व्‍यवस्‍थापन -निविदा जाहिरात क्र 5 सावेडी सर्वे नं 289 सन 2020 -2021
 
घनकचरा व्‍यवस्‍थापन -निविदा जाहिरात क्र 4 बुरुडगाव सर्वे नं 34 सन 2020 -2021
 
घनकचरा व्‍यवस्‍थापन -निविदा जाहिरात क्र 3 सन 2019 -2020
 
निविदा क्र 2221 ची जाहीर फेर टेंडर नोटीस
 
सन  2019 2020 अंतर्गत जाहिर निविदा क्र17/48 ची निवीदा सुचना
 
सन  2019 2020 अंतर्गत जाहिर निविदा क्र15,38,39 ची निवीदा सुचना
Next Page >>