For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
  E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
कोटेशन दर पत्रक
Next Page >>
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा.उपायुक्‍त्‍ा साहेब कार्यालयातील अँन्‍टी चेंबर करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
18/07/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका प्रसिध्‍दी विभाग सन 2022 - 2023 आर्थीक वर्षा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
07/07/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा.महापौर कार्यालयातील करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
05/07/2022
 
प्र क्र 13 डायमंड बेकरी ते सबजेल गेट दरम्‍यान घरा पर्यत 63 एम एम व्‍यासाची पाईप लाईन टाकणे
05/07/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
04/07/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
04/07/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै बादे दवाखाना विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
22/06/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
09/06/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिकेस सन 2022-23 या वर्षा करीता टोनर रिफिलिंग व प्रिंटर दुरुस्‍तीसाठी
09/06/2022
 
दीनदयाळ अंत्‍योदय योजना राष्‍टीय नागरी उपजिविका अभियान - स्‍वानिधी से समृध्‍दी कार्यक्रमांतर्गत मोबाईल
माहिती संकलन करण्‍याकरीता बाहयास्‍थ संस्‍था निवडीसाठी
09/06/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
08/06/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
07/06/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका अग्निशमन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
23/05/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका अग्निशमन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
23/05/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर स्‍टॉक करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
24/05/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
20/05/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
06/04/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका उप महापौर कार्यालयातील अँन्‍टी चेंबर करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
17/03/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
16/03/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका शिक्षण विभाग कार्यालय करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
14/03/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य विभागा करीता नटराज कोव्‍हीड सें मालाची आवश्‍यकता आहे
14/03/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा अतिरिक्‍त आयुक्‍तसाहेब यांचे कार्यालय विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता
आहे
10/03/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
10/03/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका कोर्ट विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
10/03/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
08/03/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा आयुक्‍तसाहेब यांचे सभा कक्ष विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
10/03/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
10/03/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
10/03/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
16/02/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका जिजामाता नागरी केंद्र विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
16/02/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका प्र स्‍वच्‍छता निरिक्षक,सहायक स्‍वच्‍छता निरिक्षक विभागा करीता मालाची
आवश्‍यकता आहे
16/02/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
10/02/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका सामान्‍य प्रशासन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
10/02/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै बादे दवाखाना विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
08/02/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा आयुक्‍त साहेब यांचे निवासस्‍तान करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
07/02/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका कोंडवाडा विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
07/02/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका मुख्‍य इमारतील प्रवेशद्वार येथे एलईडी नवीन बोर्ड बसविणे बाबत मालाची
आवश्‍यकता आहे
21/01/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका उद्यान विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
12/01/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका केडगावा उपकार्यालय व प्रभाग क्र 4  करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
12/01/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा उपमहापौर कार्यालय करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
12/01/2022
 
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
06/01/2022