E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
कोटेशन दर पत्रक
 
माहितीचा तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
06/09/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका प्रसिध्‍दी विभागा करीता सन 2023-2024 या वर्षाकरीता
26/07/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका प्रसिध्‍दी विभागा करीता सन 2023-2024 या वर्षाकरीता
26/07/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका शहर पाणी पुरवठा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
25/07/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका आरोग्‍य नागरी हिवताप योजना विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
24/07/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
24/07/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका सिध्‍दीबागेतील जलतरण तलावास मालाची आवश्‍यकता आहे
17/07/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा.दे.दवाखान्‍या विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
17/07/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका प्र क्र 10 मधील सर्जेपुरा गोकुलवाडी कॅम्‍प कौलारु परिसरात पाईप लाईन टाकणे
13/07/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
12/07/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
12/07/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
07/07/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
21/06/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
20/06/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका मा उपमहापौर कार्यालय विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
20/06/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका विधुत विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
20/06/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका संगणक विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
14/06/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विळद पंपिंग स्‍टेशन विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
20/03/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिकेस सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षा करीता टोनर रिफिलिंग व प्रिटर दुरुस्‍ती कामी
आवश्‍यकता आहे
20/03/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका कै बा.दे.दवाखान्‍या विभागा करीता मालाची आवश्‍यकता आहे
08/03/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका पाणी पुरवठा विभागा कोटेशन नोटीस प्र क्र 8 मधील नालेगाव वारुळाचा मारुती
मंदीर
02/03/2023
 
अहमदनगर महानगरपालिका स्‍टोअर विभाग कार्यालयाकडील कागदपत्रांच्‍या झेरॉक्‍स साठी वार्षिक दर
आवश्‍यकता आहे
27/02/2023