For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
  E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
अ.नं.
कामाचे स्वरूप
कालावधी
चा दिवस
कामासाठी जबाबदार
अधिकारी
अभिप्राय
नगरपालिका सभागृह मिळणेबाबत.
दिवस
कार्यालयीन अधिक्षक -
सामान्य प्रशासन विभाग
--
लोकसंख्या दाखला
दिवस
कार्यालयीन अधिक्षक -
सामान्य प्रशासन विभाग
--
मालमत्तावर नाव लावणे
२१ दिवस
रिव्हीजन विभाग प्रमुख
--
ओपन प्लॉटवर कर आकारणी करणेबाबत.
६४ दिवस
रिव्हीजन विभाग प्रमुख
--
अन्न व परवाना
३१ दिवस
मुख्य वैद्यकिय अधिकारी
--
जन्म दाखला
३ दिवस
रेकॉर्ड किपर
--
मृत्यु दाखला
३ दिवस
रेकॉर्ड किपर
--
रिव्हीजन उतारे / डिमांड रजिस्टर उतारे याबाबतच्या नकला.
२१ दिवस
रेकॉर्ड किपर
--
स्थायी समिती / जनरल बोर्ड / बांधकाम परवानगी ठराव यांच्या
नकला.
१० दिवस
रेकॉर्ड किपर
--
१०
जन्म नोंद नसलेबाबतचा दाखला
१५ दिवस
रेकॉर्ड किपर
--
११
मृत्यु नोंद नसलेबाबतचा दाखला
१५ दिवस
रेकॉर्ड किपर
--
१२
सामान भाडया संबंधी अर्ज
५ दिवस
नगररचनाकार
--
१३
मांडव भाडया संबंधी अर्ज
५ दिवस
नगररचनाकार
--
१४
मंजुर विकास योजना आराखडा, दुसरी सुधारीत प्रसिध्द केलेल्या
विकास योजनामध्ये भाग नकाशा बाबतचा अर्ज.
१५ दिवस
नगररचनाकार
--
१५
झोन दाखला
१५ दिवस
नगररचनाकार
--
१६
ज्या प्रकरणास मंजुरी मिळाली आहे/ बांधकाम/ रेखांकन/ उपविभागीय /
एकत्रीकरण/ प्रारंभ प्रमाणपत्र च्या सत्य प्रति मिळणेसाठी अर्ज
१५ दिवस
नगररचनाकार
--
१७
बी फॉर्मची सत्यप्रत्र मिळणे संबंधीचा अर्ज.
१५ दिवस
नगररचनाकार
--
१८
ना - देय प्रमाणपत्र.
१५ दिवस
नगररचनाकार
--
१९
झाडे काढणे / तोडणे संबंधी अर्ज
४५ दिवस
गार्डन प्रमुख
--
२०
निवासी कारणासाठी बिगर शेती कामी ना - हरकत दाखला अर्ज
३० दिवस
मुख्य वैद्यकिय अधिकारी
--
२१
लॉजींगचा व्यवसाय करणेबाबत ना - हरकत दाखला अर्ज.
२१ दिवस
मुख्य वैद्यकिय अधिकारी
--
२२
आरोग्य परवाना मिळणेबाबतचा अर्ज ( महानगरपालिका नियम
खालील उपविधी अंतर्गत येणारे परवाने)
२१ दिवस
मुख्य वैद्यकिय अधिकारी
--
२३
सिनेमागृह / व्हिडीओहॉलसाठी ना - हरकत दाखला अर्ज.
३० दिवस
मुख्य वैद्यकिय अधिकारी
--
२४
इतर कारणांसाठी ना - हरकत दाखला अर्ज.
३० दिवस
मुख्य वैद्यकिय अधिकारी
--
२५
पाण्याचे नविन नळ कनेक्शन मागणे अर्ज.
६४ दिवस
शहर अभियंता
--
२६
नळ दुरूस्ती अर्ज
२० दिवस
शहर अभियंता
--
२७
मालमत्ता कराबाबतचे स्वतंत्र बिल मिळणेबाबतचा अर्ज.
२१ दिवस
वसुली अधिक्षक
--
२८
फ्रि सेल रॉकेल विक्री ना - हरकत दाखला.
२५ दिवस
फायर फायटर अधिक्षक
--
२९
आग विझविल्याबाबतचा दाखला
२१ दिवस
फायर फायटर अधिक्षक
--
३०
फायर फायटर ना - हरकत प्रमाणपत्र.
२१ दिवस
फायर फायटर अधिक्षक
--
३१
महानगरपालिका मंगलकार्यालय मिळणेबाबत अर्ज.
४ दिवस
शहर अभियंता
--
३२
मंगल कार्यालय डिपॉझीट रिफंड मिळणेबाबत अर्ज.
२१ दिवस
शहर अभियंता
--
३३
माहितीचा अधिकाराबाबतचा अर्ज.
--
अर्ज विक्री
--